דרכי התאגדות לעוסק החדש

דרכי התאגדות לעוסק החדש השאלה המהותית ביותר שנשאלת לאחר ההחלטה לפתוח עסק חדש היא כיצד כדאי לפעול? האם בתור עוסק מורשה או שמא עוסק פטור? או אולי לשקול להתאגד בכלל כחברה בע"מ?

על מנת לתת מענה ולו ראשוני לסוגיה מהותית זו, יש תחילה להבין מהם המאפיינים של כל צורת התאגדות.
לכל צורת התאגדות יש את היתרונות והחסרונות המאופיינים לה ספציפית.
להלן המאפיינים הבולטים של כל צורת התאגדות:

עוסק פטור:

המאפיין העיקרי של עוסק פטור הוא מחזור עסקאותיו השנתי. אם צפי הכנסותיו השנתיות אינו עולה על 76,884ש"ח (נכון ליום 30/6/2012)- הרי שמומלץ לעוסק זה להירשם כעוסק פטור.
אם בסוף השנה יסתבר שמחזור עסקאותיו עלה על הסכום הנ"ל – יהיה עליו לשלם מע"מ עסקאות רק בגין החלק שאינו פטור.
ישנה רשימה שלמה של מקצועות חופשיים המחייבת רישום כ"עוסק מורשה", כגון: עו"ד, רו"ח, אדריכל, מהנדס, רופא וכיו"ב…
ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור מתייחס לעניין המע"מ.
בעוד שעוסק מורשה מחויב לדווח באופן שוטף לרשות המע"מ, העוסק הפטור – כשמו כן הוא – פטור מחובה זו.
עם זאת, חובה לציין כי העוסק הפטור עדיין מחויב בדיווחים שוטפים לרשויות האחרות – מס הכנסה וביטוח לאומי.
התנהלות שוטפת – עוסק פטור:

1. חובת דיווח חד שנתית (דוח שנתי) לרשות מס הכנסה.
2. חובת דיווח חד שנתית לרשות המע"מ בגין מחזור העסקאות השנתי.
3. הוצאת דרישת תשלום עבור שרות או מוצר שניתן או נמכר.
4. הוצאת קבלה עבור תשלום שנתקבל.
5. חובת דיווח חודשי לביטוח לאומי
להבהרות באמצעות רואה חשבון ממשרדנו, צרו קשר בטלפון: 03-7167675*

עוסק מורשה:

העוסק המורשה, כאמור, מחויב בדיווח והתנהלות שוטפת מול רשות המע"מ.
עוסק זה – חייב בגביית מע"מ עסקאות – כלומר מעבר למחיר שידרוש בעבור השירות או המוצר שהוא מספק ללקוח, יגבה סכום נוסף שאותו הוא "מעמיס" על הלקוח – ואותו הוא מחויב להעביר לרשות המע"מ. סכום זה מכונה "מע"מ עסקאות" והוא מהווה כ-16% (נכון ל-30/06/12) מסך ערכו של התשלום המקורי שנדרש.
לדוגמא, מחירו של מוצר שנמכר נקבע על סך של 100 ש"ח.
בעבור העסקה שבוצעה (המכירה של המוצר) יש להעביר לרשות המע"מ סכום של 16 ש"ח ("מע"מ עסקאות").
העוסק המורשה רשאי לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות.
מדובר למעשה ב"צידו השני של המטבע". כשם שעליו לגבות מע"מ עסקאות, מוקנית לו הזכות "לקזז" את המע"מ בגין אותן הוצאות ורכישות שנעשו במסגרת פעילותו העסקית.
מע"מ זה מכונה "מע"מ תשומות".
בסופו של יום, הסכום שיקבל או ישלם לרשות המע"מ הוא ההפרש בין מס העסקאות למס התשומות.
העוסק המורשה מחויב להוציא חשבונית מס ללקוח – מעבר לדרישת התשלום.

התנהלות שוטפת – עוסק מורשה:

1. חובת דיווח חד שנתית (דוח שנתי) לרשות מס הכנסה.
2. חובת דיווח חד שנתית לרשות המע"מ.
3. חובת דיווח שוטף לרשות המע"מ (חד חודשי או דו חודשי – בהתאם למחזור עסקאותיו).
4. הוצאת דרישת תשלום עבור שירות או מוצר שניתן או שנמכר.
5. הוצאת חשבונית מס לאחר מסירת המוצר שנמכר או השירות שניתן.
6. הוצאת קבלה לאחר קבלת התשלום מהלקוח.
7. חובת דיווח שוטף לביטוח לאומי
להבהרות באצמעות רואה חשבון ממשרדנו, צרו קשר בטלפון: 03-7167675*

חברה בע"מ:

חברה היא ארגון בעל אישיות משפטית שמאגדת אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.
חברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה עפ"י חוק אצל רשם החברות.
באופן עקרוני, כל אדם רשאי לייסד חברה, בתנאי שמטרת עיסוקה של החברה הינה מטרה חוקית.
הפרטים הנדרשים לצורך רישום של חברה בע"מ חדשה אצל רשם החברות הם שם החברה, כתובת, מטרות החברה, הון החברה ואחריות בעלי המניות.
לאחר השלב הראשון שבו נרשמת החברה אצל רשם החברות, מייסדת החברה תקנון.
התקנון מהווה למעשה מעין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה, ובינם לבין עצמם. כל מי שנחשב ל"בעל מניות" בחברה מחויב לפעול על פי התקנון. התקנון כולל בתוכו את הנושאים הבאים:
שם החברה, מטרותיה, הון רשום ואחריות בעלי המניות.
חברה בע"מ הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר קיימת "חומה מפרידה" בין בעלי החברה לחברה עצמה. האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות.
המשמעות של חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) באה לצמצם ולגדר את חבותם של בעלי המניות כלפי הנושים השונים במקרה של התמוטטות כלכלית, כלומר, במידה והחברה נקלעת לקשיים כספיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, רכושם והונם הפרטי של הבעלים לא נפגע.
עם זאת חובה לציין כי במקרים מסוימים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של חברה בע"מ ולייחס את חובות החברה לבעלי המניות – אך גם במקרה שכזה, יהיו חייבים בעלי המניות רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם, זאת בהנחה ולא נקטו בסיכונים אשר "אינם מתקבלים על הדעת בעולם העסקים בהתאם להגיון הבריא של האדם הסביר" (לשון החוק).
מבחינת ההיבט המיסוי של חברה בע"מ, הרי שמס החברות בישראל עומד בשנת 2010 על 25% והוא צפוי לרדת ב-1% כל שנה, עד לרמה של 18% בשנת 2016, בעוד שהמס הנגזר על עוסק מורשה או פטור שאיננו התאגד כחברה – יכול להגיע עד לשיעור של 45% (המס השולי הגבוה ביותר.)

לאחר שסקרנו את המאפיינים של כל אחת מצורות ההתאגדות הנפוצות, קל יותר יהיה להחליט באיזו דרך כדאי להתאגד. אם זאת, כדאי לזכור שהמאפיינים שהוזכרו מהווים רק בסיס ומידע כללי לגבי כל אחת מדרכי ההתאגדות, ובכל מקרה- כדאי להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מומחה על מנת לקבל כלים מנחים וטובים יותר לשם בחירת האופציה הכדאית.
להלן היתרונות והחסרונות לכל אחת מדרכי ההתאגדות – כעצמאי (עוסק פטור או מורשה) או כחברה:

עוסק פטור – יתרונות :

1. שיטת ניהול חשבונאית – ברוב המכריע של המקרים חד צידית – מוזילה את העלויות.
2. היכולת להתנהל ישירות מול הרשויות השונות ללא מחויבות (ע"פ החוק) בגורם מקצועי (למעט דוח שנתי).
3. התנהלות ברמה השוטפת אך ורק מול רשויות מס הכנסה וביטוח לאומי – פחות "כאבי ראש".
4.מאחר ואין אפשרות לקזז מע"מ תשומות, סכום המע"מ מתווסף לסכום ההוצאה שיוכר בדוח השנתי – וחבות המס תקטן בהתאם.

עוסק פטור- חסרונות :

1. סיכון החשיפה – חל על בעל העסק (סיכון אישי.)
2. תדמית של "עסק קטן."
3. ישנה חבות של דמי ביטוח (בשיעור של 16.23% מהרווח השנתי.)
4. אין אפשרות לקזז מע"מ תשומות.

עוסק מורשה – יתרונות:
1. שיטת ניהול חשבונאית – בהרבה מהמקרים הינה חד צידית – מוזילה את העלויות.
2. ייסודו וסגירתו של העסק – פשוט ,קל ומיידי, אינו מצריך הליכים בירוקרטים רבים.
3. ישנה הזכות לקזז מע"מ תשומות – מקבל ביטוי בעיקר בעסק שהוצאותיו השוטפות גבוהות יחסית.
4. עלויות הקמה נמוכות יחסית, בוודאי בהשוואה לעלויות הקמה של חברה.

עוסק מורשה – חסרונות:

1. סיכון החשיפה – חל על בעל העסק (סיכון אישי.)
2. תדמית של "עסק קטן."
3. ישנה חבות של דמי ביטוח (בשיעור של 16.23% מהרווח השנתי.)
4. התנהלות שוטפת על פי חוק מול רשות המע"מ.

חברה בע"מ – יתרונות:

1. סיכון החשיפה – חל על העסק- אין חשיפה אישית, למעט מקרים ספציפיים.
2. תדמית של עסק "רציני".
3. אין חבות בתשלום דמי ביטוח על רווחים של החברה.
4. שיעור המס הינו קבוע – 25% (אמור לרדת ל-18% בשנת 2016.)
5. ישנו פטור ממס על פיצויי פיטורין הנמשכים ע"י בעל השליטה בחברה (בכפוף לתקרה).

חברה בע"מ – חסרונות:
1. עלויות גבוהות יותר (חובת שיטת ניהול חשבונאית כפולה).
2. הליך ביורוקראטי ארוך ויקר יחסית בעת יסודה ו/או פירוקה של החברה.
3. עלויות נוספת בגין מאזן מבוקר של החברה בסוף השנה.
4. חובת תשלום מקדמות במהלך השנה באופן שוטף.

 להבהרות ולפרטים נוספים צרו קשר עם משרדנו ורואה חשבון יחזור אליכם בהקדם. ניתן להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו ולקבל עדכונים. בקשו "חברות" בשוורץ- צדקיה רואי חשבון או עשו "לייק" והצטרפו.*