הגשת דוח שנתי לרשות מס הכנסה

חובת הגשת דוח שנתי לרשות מס הכנסה ("טופס 1301") חלה על כל בעל עסק עצמאי (בין אם הוא עוסק פטור או עוסק עצמאי).

הדוח מרכז למעשה את כל נתוני ההכנסות וההוצאות לאורך השנה המדווחת.

השורה האחרונה בדוח מסכמת את סך ההכנסות וההוצאות כפי שהן מפורטות בגוף הדוח, ובהתאם לאותה שורה מחושבת חבות המס (במידה וישנה "הכנסה חייבת" בהתאם להגדרתה בחוק), או לחילופין – אי חבות במס (במידה וישנו הפסד או הכנסה שאינה חייבת במס מתוקף היותה הכנסה שכזו – בהתאם להגדרתה בחוק).

ישנם סעיפים מסוימים המופיעים הדוח המקנים הפחתה בנטל המס (סעיפי "ניכוי" או "זיכוי"). במרבית המקרים יש צורך בהגשת מסמכים מגבים על מנת ליהנות מאותם ניכוים או זיכויים המגיעים למגיש הדוח, וזאת בהתאם לחוק.

יש לשים לב לכך שהדיווח תקף גם לגבי בן/בת הזוג של המדווח, וברוב המקרים ניתן לבחור בחישוב מס "מאוחד" או "נפרד" באופן שיטיב יותר עם מגיש הדוח.

החל משנת המס 2008, ובעקבות תיקון 161 לפקודת מס הכנסה, נקבע כי חלה חובה על כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי להגיש את הדוח גם באופן מקוון באמצעות האינטרנט או באמצעות השע"מ (יחידת המחשוב של רשות המיסים), וזאת ע"י המייצג – רואה החשבון.

מבחינת מועד ההגשה – לרוב, הגשת הדוח השנתי צריכה להיעשות עד לסוף חודש אפריל או מאי של שנת המס העוקבת לשנה המדווחת.
עוסק שמגיש את הדוח באמצעות משרד רואה חשבון, מקבל לרוב אורכה להגשת הדוח במסגרת האורכות שמקבל משרד רואה החשבון שמכין ומגיש את הדוח בשם העוסק. במקרה כזה, יכול העוסק להגיש את הדוח במועד מאוחר יותר, לעיתים עד סוף חודש נובמבר של שנת המס העוקבת לשנה המדווחת.