מס הכנסה

הכנסות פטורות והכנסות שאינן חייבות במס

"הכנסה פטורה" מוגדרת למעשה כהכנסה שבהתאם לפקודת מס הכנסה ובהתאם לחוקים ולתקנות המופיעים בה, ניתן לה פטור ממס.

רבים מהאנשים מתבלבלים לא פעם בין "הכנסה פטורה", המסווגת ככזו על פי פקודת מס הכנסה, וזאת במידה והיא נכללת כחלק מרשימת ה"הכנסות הפטורות"– כפי שמורחב על כך במאמר נוסף באתר זה, ובין "הכנסה רגילה שאינה חייבת במס הכנסה" – וזאת בשל אי חבות במס הכנסה לאחר יישום ושימוש בנקודות הזיכוי המוקנות לכל תושב/ת ישראל מכוח החוק, כפי שמוסבר במאמר זה.

המשך קריאה >> הכנסות פטורות והכנסות שאינן חייבות במס

הוצאות מוכרות בעבודה מהבית – היבטי מס הכנסה

רבים אינם מודעים לעובדה כי הוצאות הכרוכות לשם יצירת הכנסה מותרות בניכוי גם אם הן הוצאו מבית המגורים (תקף בעיקר לגבי אנשים העובדים מהבית). לא זאת ועוד, עקרונות ההכרה בהוצאות מוכרות לצורכי מס אינם משתנים כאשר מדובר בהוצאות שהוצאו מבית המגורים של תובע ההוצאות.

להורדת המאמר המלא PDF

סעיפי חוק עיקריים של הכנסות פטורות ממס

הכנסות פטורות ממס הינן כל ההכנסות המפורטות בפקודת מס הכנסה, אשר בגינן אין צורך בתשלום מס הכנסה.
הסעיפים המתייחסים לפטורים המוענקים מכוח החוק בפקודת מס הכנסה הינם סעיפים 14,9, וסעיף 125.
הסיבות שבגינן מוקנה פטור ליחיד/ה הינן סיבות מגוונות. הסיבה יכולה להיות סיבה רפואית, עניין הגדרת התושבות (תושב חוזר, עולה חדש), תשלומים מסוימים לקופות גמל או לרשויות המס, וכמו כן בגין הפקת הכנסות בעלות אופי מסוים.

המשך קריאה >> סעיפי חוק עיקריים של הכנסות פטורות ממס